Algemene Voorwaarden

Versie geldig vanaf 24-01-2019


1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en aanbiedingen van Sotalia’s Fashion en op alle met Sotalia’s Fashion aangegane overeenkomsten.De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op www.sotaliasfashion.nl. Op verzoek zenden wij u een digitaal of schriftelijk exemplaar.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3 Sotalia’s Fashion behoudt zich het recht haar algemene voorwaarden van tijd tot te wijzigen en/of aan te vullen. De algemene voorwaarden, die op www.sotaliasfashion.nl te vinden zijn, zijn op dat moment van kracht.

1.4 Door het gebruik van de internetsite van Sotalia’s Fashion en/of door het plaatsen van een bestelling op www.sotaliasfashion.nl geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat, evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Sotalia’s Fashion erkend.

1.6 Van het, in deze Algemene Voorwaarden, bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.7 Onder “Afnemer / Koper” wordt iedere bezoeker verstaan van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Sotalia’s Fashion in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

2. Prijzen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle prijzen van Sotalia’s Fashion zijn vrijblijvend en Sotalia’s Fashion behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is (waaronder veranderingen in btw-tarieven).

2.2 Alle prijzen van Sotalia’s Fashion zijn onder voorbehoud van druk-, typ-, en schrijffouten. Voor de gevolgen van druk-, typ-, en schrijffouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2.3 Alle prijzen van Sotalia’s Fashion zijn in Euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

2.4 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de verzendkosten, en de verzendorganisatie staat op de internetsite vermeld.

2.5 Verzendingen binnen NL worden verzonden per pakketpost via PostNL. Voor de verzendingen en de verzendtarieven gelden de algemene voorwaarden van PostNL.

2.6 Verzendingen buiten NL worden verzonden per pakketpost via PostNL. De levertijd is afhankelijk van het betreffende land. Voor de verzendingen en verzendtarieven gelden de algemene voorwaarden van PostNL.

3. Aanbiedingen / prijsopgaven

3.1 Alle aanbiedingen van Sotalia’s Fashion zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

3.2 Aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.3 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.4 Aanbiedingen van Sotalia’s Fashion gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

3.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

3.6 Aanbiedingen of op maat bestelling / prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële afnemers / kopers tot het doen van een “aanbod”. Sotalia’s Fashion is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een “aanbod” door de potentiële Afnemer / Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

3.7 Een “aanbod” van de potentiële afnemer / Koper als genoemd in artikel 3.6 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
De potentiële afnemer / Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; de potentiële Koper / afnemer de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan Sotalia’s Fashion via elektronische weg is verzonden en door Sotalia’s Fashion is ontvangen.

4. Totstandkoming overeenkomsten

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail aan de afnemer / Koper is verzonden en is verzonden naar het door Afnemer / Koper opgegeven e-mailadres.

4.2 Afnemer / Koper en Sotalia’s Fashion komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 4.1 en 4.2 is voldaan. Ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Sotalia’s Fashion zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs.

4.3 De Afnemer/ Koper is de prijs verschuldigd die Sotalia’s Fashion in haar bevestiging, conform artikel 4.2 van deze voorwaarden, aan haar heeft verteld. Eventuele fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Sotalia’s Fashion worden gecorrigeerd.

5 Betaling

5.1 Bestellingen via de internetsite kunnen op de volgende manieren worden betaald:
• Vooraf overmaken door overschrijving/overboeking.
Sotalia’s Fashion zal mogelijk de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via schriftelijke mededelingen.

5.2 Indien een bestelling is geplaatst en er is gekozen voor de optie vooraf overmaken, dan dient de afnemer/koper het totaal bedrag o.v.v. het ordernummer binnen zeven werkdagen over te maken op ING rekeningnummer NL07 INGB 0007 4207 82  t.n.v. I. Wognum te Schaijk en onder vermelding van de inhoud van de bestelling/factuurnummer/bestelnummer. Als binnen zeven werkdagen na de bestelling geen betaling van de afnemer/koper is ontvangen en/of geen contact van de klant, wordt aangenomen dat de klant af heeft gezien van zijn bestelling en wordt deze automatisch geannuleerd. Afnemer/koper ontvangt hiervan een bevestiging per email.
Bestellingen (zowel op voorraad als op maat gemaakt) kunnen tevens (op afspraak) afgehaald worden bij Sotalia’s Fashion, Burgemeester de Grootstraat 10 5374 GE te Schaijk.

5.3 In het geval door Sotalia’s Fashion een betalingstermijn is afgesproken, geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de afnemer/Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

5.4 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Sotalia’s Fashion is geen partij in de relatie tussen de afnemer/Koper en de kaartuitgever.

6. Bestelling / Levering

6.1 Als u een bestelling heeft geplaatst via de internetsite, ontvangt u binnen 1-2 dagen automatisch per e-mail een kopie van uw bestelling. Zodra uw betaling binnen is, zal de bestelling z.s.m. worden verwerkt en verzonden. Hiervan houden we u op de hoogte. Mocht een artikel niet op voorraad zijn, of speciaal voor je gemaakt worden zullen wij u over de levertijd informeren.

6.2 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Sotalia’s Fashion ernaar om de bestelling van producten op voorraad binnen vijf (5) werkdagen, na bevestiging van uw bestelling en nadat uw betaling binnen is, te verzenden naar het bijbehorend adres. Elke bestelling wordt zorgvuldig verpakt om beschadigingen tijdens de transport te voorkomen.
Bij de op bestelling gemaakte producten, zal de op bestelling gemaakte producten binnen 2 weken klaar zijn om verzonden te worden. Daarna wordt binnen 1-2 werkdagen een e-mail verzonden met de datum van verzending en de verwachte levertijd.
Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Sotalia’s Fashion kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of via haar vestigingen of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken.

6.3 Alle door Sotalia’s Fashion opgegeven termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de afnemer / koper in geen geval recht op een schadevergoeding.

6.4 Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de afnemer / Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de afnemer / Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.

6.5 Leveringen vinden plaats op het door de afnemer / Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

6.6. Nadat Sotalia’s Fashion de bestelling ter verzending heeft aangeboden, berust het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij de afnemer/koper.

6.7 Sotalia’s Fashion is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door verkeerde, onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door afnemer/koper.

6.8 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Sotalia’s Fashion bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is, niet meer leverbaar is), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer/koper binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Reeds geïnde bedragen zullen na annulering binnen 7 dagen door Sotalia’s Fashion worden teruggestort.

6.9 Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan afnemer/koper.

7. Retourneren en herroepingrecht

7.1 De afnemer / Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren.
Indien blijkt dat de afgeleverde product(en) verkeerd, defect of incompleet is/zijn, dan dient de afnemer / koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan Sotalia’s Fashion), deze gebreken binnen 48 uur via e-mail te melden via info@sotaliasfashion.nl
Terugzending van de bestelde producten dient te geschieden in de originele verpakking, goed ingepakt in een beschermende envelop of pakket met bijvoeging van een kopie van de factuur en het product moet in nieuwstaat zijn. Het in gebruik nemen van de producten, na constatering van gebreken na de inspectie of beschadiging die ontstaan zijn na de inspectie van eventuele gebreken of bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel te vervallen.

7.2 Indien de gebreken / klachten van de afnemer / koper door Sotalia’s Fashion gegrond worden bevonden, zal Sotalia’s Fashion naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of vindt restitutie van het volledige aankoopbedrag plaats.

7.3 Deze garantie geldt niet indien: A) Zolang de afnemer / koper jegens Sotalia’s Fashion in gebreke is. B) De afnemer / koper de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Sotalia’s Fashion en/of gebruiksaanwijzingen op de internetsite zijn behandeld.

7.4 Voor overeenkomsten met afnemer / Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de afnemer / Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen (een deel van) de geleverde goederen binnen zeven (7) werkdagen, na aflevering van het product in kwestie, te retourneren. Indien de afnemer/koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Sotalia’s Fashion heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer/koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Sotalia’s Fashion. De afnemer/koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking, met bijvoeging van een kopie van de factuur en het product moet in nieuwstaat zijn. Indien de producten bij de afnemer/koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Sotalia’s Fashion er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer/koper wordt terugbetaald. De verzendkosten voor het terugsturen van de bestelde producten zijn voor de rekening van de afnemer / Koper, evenals de retourzending zelf is voor de risico van de afnemer / Koper (bijvoorbeeld voor eventueel zoekraken).

7.5 Artikelen die speciaal voor u zijn gemaakt / besteld, kunnen niet geretourneerd worden.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van alle door Sotalia’s Fashion aan de afnemer/koper verkochte en geleverde zaken blijft bij Sotalia’s Fashion zolang de afnemer/koper de vorderingen van de overeenkomst nog niet heeft voldaan.

8.2 De afnemer / Koper is niet bevoegd om de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, te belasten, te verkopen, door te leveren, te vervreemden of anderszins te bezwaren.

8.3 Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering over van Sotalia’s Fashion op afnemer/ koper.

9. Gegevensbeheer

9.1 Indien u een bestelling plaatst bij Sotalia’s Fashion, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Sotalia’s Fashion. Sotalia’s Fashion houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy beleid op de internet site.

9.2 Sotalia’s Fashion respecteert de privacy van de gebruikers van www.sotaliasfashion.nl en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

9.3 Sotalia’s Fashion houdt voor statistische doeleinden de bezoekersstatistieken bij. Algemene informatie als bezoekersaantallen, duur van het bezoek en tijdstippen worden hiermee bijgehouden. Resultaten worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik en de gegevens zijn niet te herleiden tot individuele bezoekers.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Sotalia’s Fashion is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de afnemer / Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Sotalia’s Fashion. Sotalia’s Fashion is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

10.2 Indien Sotalia’s Fashion, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

10.3 Ondanks de constante zorg en aandacht die Sotalia’s Fashion aan de samenstelling van de internetsite besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de internetsite wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

10.4 De informatie op de internetsite wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Sotalia’s Fashion behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

10.5 Het is mogelijk dat Sotalia’s Fashion op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Sotalia’s Fashion is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht is Sotalia’s Fashion niet gehouden haar verplichtingen tegenover de afnemer / Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen, waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegenover de afnemer / Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Sotalia’s Fashion.

11.3 Sotalia’s Fashion behoudt zich, in het geval van overmacht, het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Sotalia’s Fashion gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.4 Indien Sotalia’s Fashion bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer / koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Intellectuele eigendom

12.1 De afnemer / Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Sotalia’s Fashion, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

12.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi, auteurs, merk, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

12.3 Het is de afnemer / Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sotalia’s Fashion, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik in relatie tot het product zelf.

13. Garantie en conformiteit

13.1. Hoewel Sotalia’s Fashion haar best doet om de producten zo goed mogelijk te fotograferen, houd er rekening mee dat de kleur van de aankoop iets kan afwijken van de foto. Sotalia’s Fashion is niet verantwoordelijk voor kleurverschillen van het weergegeven product op de website en het product zelf. Alle afbeeldingen, foto’s en specificaties betreffende afmetingen, kleuren etc. op de website van Sotalia’s Fashion gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

13.2 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Sotalia’s Fashion garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

13.3 Sotalia’s Fashion geeft geen garantie op natuurlijke slijtage. Mocht een artikel ondanks zorgvuldig gebruik toch een gebrek vertonen, neem dan a.u.b. contact met ons op. We kunnen dan samen naar een oplossing zoeken. (zie kopje  6 Retourneren en herroepingrecht)

14. Diversen

14.1 Sotalia’s Fashion is gevestigd in Schaijk. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan info@sotaliasfashion.nl.

14.2 Binnen 1-2 werkdagen zullen uw e-mails beantwoord worden. Sotalia’s Fashion doet er alles aan om op een eerlijke en oprechte manier met haar klanten te communiceren.

14.3 Sotalia’s Fashion is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet en enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Sotalia’s Fashion en afnemer / koper, of door afnemer / koper ingeschakelde derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Sotalia’s Fashion en afnemer / koper.

14.4 Sotalia’s Fashion, (Tel: 06-44 108 595), is bereikbaar voor informatie en per email info@sotaliasfashion.nl. Adres: Burgemeester de Grootstraat 10 5374 GE Schaijk.